البناء وتعديل والتحول فئات الميكانيكية

A. نشاط

Dal 1979 Nuova Ralfo S.r.l. opera nel campo della costruzione, revisione e manutenzione di mezzi ferroviari. Locomotori diesel - idraulici ed ...

اقرأ المزيد

B. نقل بالسكك الحديدية

La Divisione Ferroviaria è stata realizzata in un’area di 2.000 metri quadri coperti e 4.000 scoperti con 540 metri di raccordo, interno ed ...

اقرأ المزيد

C. فئات الميكانيكية

La Divisione Meccanica occupa un’area coperta di 4.000 metri quadri e scoperta di 2.000 metri quadri ed è strutturata nei seguenti reparti...

اقرأ المزيد

D. أخبار

Nel mese di Giugno 2014 Nuova Ralfo S.r.l. ha provveduto ad adeguare la propria certificazione secondo la nuova edizione delle normative...

اقرأ المزيدويبرز
هذا الحدث

a

a

ويبرز
هذا الحدث

Certificazione ISO

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد